Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
7935 4cb6
Reposted fromLittleJack LittleJack viafreeway freeway

January 16 2020

7689 76b3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahindsight hindsight
8716 b85d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaazazel azazel

January 15 2020

2012 f409 500

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viarosalie rosalie
2710 8b73
Reposted frombrumous brumous viaalicexxx alicexxx
5315 2660 500
Reposted fromeffic effic viatak-niewiele tak-niewiele
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
2766 a36f

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje

January 14 2020

0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viakamilab kamilab
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
6462 dbc1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeazyi eazyi
0313 3180 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeazyi eazyi

January 13 2020

0846 5d53
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viahighpriestess highpriestess
6451 16a9
Reposted frommisza misza viahighpriestess highpriestess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl